Zasady i warunki

echoshare udostępnia informacje i produkty na tej stronie, przestrzegać następujących warunków. Odwiedzając tę ​​witrynę, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Echoshare zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków oraz produktów, usług, cen i programów wymienionych na tej stronie w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez powiadomienia. Echoshare zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

# 1 Prawo autorskie

© 2020 echoshare. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cała zawartość („INFORMACJE”) w tej witrynie, w tym cały tekst, projekt, układ, oprogramowanie i inne dzieła, są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych żadna część tej witryny internetowej nie może być rozpowszechniana ani powielana w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie bez echoshareuprzednia pisemna zgoda. Zezwolenie na wykorzystanie treści może być udzielane indywidualnie dla każdego przypadku.

# 2 Znaki towarowe

Wszystkie produkty i usługi, w tym logo i słowa wymienione na tej stronie, są znakami towarowymi lub prawem własności intelektualnej echoshare. Mogą być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą echoshare w każdym konkretnym przypadku. Korzystanie z echoshare znak towarowy do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy echoshare będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

# 3 Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie i towarzysząca mu dokumentacja dostępne do pobrania z tej witryny są chronione prawem autorskim echoshare. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do oprogramowania. Nie będziesz mógł pobrać, zainstalować ani używać żadnego echoshare oprogramowanie, chyba że zgadzasz się z warunkami takiej umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

# 4 Korzystanie z informacji na stronie internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej na tej stronie, możesz przeglądać, drukować, kopiować i rozpowszechniać informacje na tej stronie z zastrzeżeniem następujących warunków:

  1. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnych celów osobistych.
  2. Każda część lub cała kopia informacji na tej stronie musi zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności w tej samej formie i sposobie, jak na oryginale.
  3. Informacje nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.
  4. echoshare zastrzega sobie prawo do cofnięcia takiej autoryzacji w dowolnym momencie, a korzystanie z informacji na naszej stronie internetowej zostanie przerwane natychmiast po powiadomieniu echoshare.
  5. Informacje określone powyżej nie obejmują układu ani projektu tej strony internetowej. Elementy tej witryny są chronione przepisami dotyczącymi handlu lub innymi przepisami i nie mogą być naśladowane ani powielane w całości ani w części.
  6. Informacje określone powyżej nie obejmują logo, grafiki, dźwięków, filmów ani zdjęć na tej stronie internetowej, które mogą być powielane lub rozpowszechniane tylko wtedy, gdy wyraźnie na to zezwolą echoshare.

# 5 Informacja zwrotna

Wszelkie komentarze, bilety pomocy technicznej lub materiały wysłane na adres echoshare, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny lub innych produktów, programów lub usług echoshare („Informacje zwrotne”), nie będą traktowane jako poufne. echoshare nie będzie mieć żadnego zobowiązania w odniesieniu do takiej Informacji zwrotnej i będzie mieć swobodę powielania, używania, ujawniania, wystawiania, wyświetlania, przekształcania, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniania Informacji zwrotnej wśród innych bez ograniczeń i może swobodnie korzystać z jakichkolwiek pomysłów, koncepcji , know-how lub techniki zawarte w takiej informacji zwrotnej w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów zawierających taką informację zwrotną.

# 6 Linki do stron internetowych osób trzecich

Niektóre linki zawarte w tej witrynie, które odnoszą się do innych stron internetowych osób trzecich, nie podlegają kontroli echoshare. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących operacji zawartych na innych stronach internetowych. Nazwy rzeczywistych firm i produktów na tej stronie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

# 7 Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

WSZYSTKIE INFORMACJE Z LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE SĄ WYKLUCZONE (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WYŁĄCZENIA WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). INFORMACJE NA STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY W INFORMACJE TUTAJ. JEDNAK, ECHOSHARE NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW W TEJ WITRYNIE. ECHOSHARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIE W INFORMACJI LUB OPROGRAMOWANIU LUB INNYCH DOKUMENTACH, DO KTÓRYCH SIĘ ODWOŁA LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY W FIRMIE, UTRATY ZYSKÓW, SPORÓW LUB PODOBNYCH). NA PODSTAWIE NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, TORTU (W TYM NIEBEZPIECZEŃSTWA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI WSKAZANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA W ZAKRESIE SZKÓD OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ PODSTAWĄ POROZUMIENIA MIĘDZY NAMI A CIEBIE.

NIE ZAPEWNIAMY TEJ WITRYNY I INFORMACJI BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. ŻADNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE ANI GWARANCJE, KTÓRE NIE SĄ WYKONYWANE W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB STOSOWNOŚCI INFORMACJI DO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI. NIEKTÓRE STATUTY PAŃSTWA MOGĄ STOSOWAĆ W ODNIESIENIU DO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy zawarte w plikach elektronicznych tej witryny. Zaleca się, aby użytkownik sam dokonał ustaleń dotyczących ochrony zasobów swojego komputera przed takimi wirusami.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego powiadomienia lub chcesz się skontaktować echoshare z jakiegokolwiek powodu odwiedź naszą stronę Centrum obsługi klienta o pomoc.